VII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 21. 9. 2017

Luhačovická výzva

Závěry

VI. ročníku mezinárodní konference

„Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“

„LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2016“
Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konstatují:

 • Střední a východní Morava nemá dobudované dostatečně kvalitní dopravní propojení se sousedními kraji, v ose východ - západ a v ose sever – jih a rovněž tak v mezinárodním kontextu se sousedními regiony Slovenska, navazující na mezinárodní dopravní propojení transevropských sítí „TEN T“. Problematika dopravní infrastruktury tvoří součást programu pravidelných zasedání vlády České republiky, parlamentu i společných zasedání Vlád České a Slovenské republiky. Za prioritu v tomto směru byla označena výstavba nových silničních spojení R6/D49 mezi slovenskou D1 u Púchova a českou D1 u Hulína a napojení slovenské D3 na vybudovanou českou I/11 v úseku R5 – Svrčinovec – státní hranice ČR/SR. Na podporu propojení sousedních regionů Moravy a Slovenska dopravní infrastrukturou bylo dnes podepsáno nejvyššími představiteli Moravskoslezského, Zlínského, Trenčianského, Žilinského a předsedy Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a Regionální hospodářské komory SOPK v Žilině Memorandum o koordinované spolupráci při jejich přípravě a prosazování realizace.
 • Financování dopravní infrastruktury má administrativně i politicky komplikovaný způsob zajištění prostředků a zasluhuje aktivní řešení z hlediska předvídatelnosti příjmů. Dlouhodobá stabilizace oblasti financování dopravní infrastruktury neznamená jen nahodilé zvyšování či snižování dotací z veřejných rozpočtů, ale především zamyšlení se nad udržitelností současného dominantního mechanizmu daňového financování a jeho postupného nahrazení výkonovým financováním s využitím i soukromého financování PPP. Nastavení dlouhodobě předvídatelného modelu financování rozvoje dopravní infrastruktury nejen na Střední Moravě, ale v celé České republice se projeví v hospodářském rozvoji a konkurenceschopnosti ČR. Tato otázka se dotýká nejen velkých liniových projektů, ale také silnic II a III třídy, které jsou v tuto chvíli stále finančně nepokryté a u nichž je eventuelní příspěvek státu nahodilý.
 • Projekční a investorská příprava staveb se stala klíčovým a limitujícím prvkem pro kontinuální realizaci projektů zařazených do „Dopravní sektorové strategie“ v období 2014-2020. Legislativní prostředí v ČR je nepříznivé urychlenému dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury. Příslušné zákony nepodporují urychlené budování této sítě, jsou často zneužívány, přičemž umožňují vytvářet živnou půdu pro obstrukce a posilování osobních zájmů nad zájmem celku. Pro dosažení těchto cílů je zcela nezbytné upravit legislativní prostředí v oblasti povolování a realizace staveb tak, aby byl stát schopen prosadit v reálném čase svůj strategický zájem a došlo k významnému urychlení realizace výstavby páteřní dopravní infrastruktury v celé České republice.

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ doporučují Ministerstvu dopravy a Vládě České republiky:

 • V rámci připravovaného společného zasedání vlád ČR a SR v září tohoto roku opět podpořit prioritu přípravy kvalitního a kapacitního dopravního propojení obou zemí výstavbou nových komunikací R6/D49 mezi slovenskou D1 u Púchova a českou D1 u Hulína a napojení slovenské D3 na vybudovanou českou I/11 v úseku R5 – Svrčinovec – státní hranice ČR/SR. K tomuto využít i Memoranda podepsaného v rámci doprovodného programu konference
 • k naplnění OPD II vytvořit podmínky legislativního, věcného i personálního charakteru umožňující urychlit současné, nedostatečné tempo přípravy liniových staveb. Vytvořit zásobník staveb s ekonomickým přínosem umožňujícím i po roce 2016 úspěšně konkurovat v rámci fondu CEF projektům ostatních zemí. V oblasti majetkoprávní přípravy úpravou zákona o urychlení dopravní infrastruktury (416/2009 Sb.) zásadně preferovat zájmy státu nad partikulárními zájmy a připravit model jednotného povolovacího řízení vybraných významných infrastrukturních projektů.
 • věnovat mimořádnou pozornost přípravě novely zákona o EIA, v něm především vyřešit dosud žádným pravidlem nelimitovanou účasti veřejnosti a vytvořit tím podmínky k efektivnějšímu modelu řízení procesu přípravy a realizace projektů dopravní infrastruktury a čerpání prostředků programového období EU 2020. Nedopustit opoždění přípravy 9 prioritních projektů připravovaných ve zvláštním režimu a v rámci novely zákona 39/2015 a navazujících předpisů, dořešit urychlení přípravy zbývajících projektů připravených dle zákona 244/1992 tak, aby nebyl narušen předpoklad jejich vypořádání v programovém období 2014-2020
 • Vyhodnotit zkušenosti s aplikací nového zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 s cílem zabránit celospolečenským škodám vzniklých neschopností eliminovat nabídky s mimořádně nízkými cenami, které nedovolují zajistit řádné dokončení stavby v čase, kvalitě a s dlouhodobou životností díla.
 • Hledat možnosti alternativních forem financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, jako dodatečného zdroje pro dosažení optimálního tempa jejího rozvoje a definovat pro takovou formu financování veřejných služeb optimální legislativní rámec. Při posuzování efektivity jednotlivých projektů brát v potaz ekonomiku celého životního cyklu a jejich celospolečenské přínosy ve vazbě na rychlost realizace. Při výběru konzultanta vytvořit podmínky pro využití společností s opakovanými zkušenostmi z přípravy a realizace projektů PPP.
 • Vzhledem k předpokládané brzkému překročení kapacity modernizované dálnice D1 přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D 35, jako paralelního spojení Moravy a Čech.
 • Více využívat potenciál odborné veřejnosti a formou dialogu sjednocovat úsilí směřující ke kontinuálnímu naplňování sektorových koncepčních cílů.
 • Předpoklad nečerpání zdrojů OPDII v tomto programovém období neřešit nákupem dopravních prostředků, ale naopak stabilizací pravidelného příspěvku krajům na modernizaci silnic II a III třídy.

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ považují za důležité dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu Střední Moravy a Slovenského Pováží:

 • V oblasti silniční infrastruktury:
  • zahájit v roce 2017 výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták-Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenska
  • dokončit výstavbu dálnice D1 v ČR, jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky, a to urychlením přípravy chybějícího moravského úseku D 0136 Říkovice – Přerov a výstavby úseku D 0137 Přerov - Lipník nad Bečvou,
  • urychlit přípravu a výstavbu rychlostní dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. Při aktivní spolupráci MD s MŽP dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v oblasti Strážnického Pomoraví v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, v návaznosti urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce s postupným propojením na D11
  • v kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 s variantou zúženého profilu v oblasti průchodu Bzeneckou Doubravou, připravovat rovněž i důležité silniční propojení – „dopravní kříž I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště - Kunovic),
  • pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48), tzv. Palačovské spojky a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín,
  • Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.
  • urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na rychlostní komunikaci R35.
 • V oblasti železniční infrastruktury:
  • urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).
  • urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín,
  • urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město – Uherské Hradiště – Luhačovice/Bojkovice/Veselí nad Moravou.
  • urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí - Vsetín – Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.
  • Zahrnout do připravované koncepce vysokorychlostních tratí, připojení krajského města Zlín.
 • V oblasti vodní dopravy:
  • pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže
 • V oblasti letecké dopravy:
  • Pokračovat v dialogu o budoucím využití letiště Kunovice a pravidelném leteckém spojení s letištěm V. Havla v Praze.

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“, podporují:

 • Závěry Deklarace „Moravského dopravní fóra“ konaného dne 11. 4. 2016 v Olomouci, které se týkají potřeby pozitivních změn koncepčního financování a urychlení projekční a investorské přípravy dopravní infrastruktury na Moravě.
 • Mezinárodní konferenci Transport v Ostravě a její závěry přijaté v rámci 20. ročníku, které se týkají apelu na urychlení výstavby významných pozemních komunikací a železnic „Slezského kříže“, ve směru západ-východ v Moravskoslezském kraji, zejména komunikace I/11 a I/57, modernizace III. železničního koridoru v úseku Dětmarovice-Český Těšín a rekonstrukce rychlostní komunikace D48.
 • Společné úsilí Žilinského a Trenčianského samosprávného kraje a Krajské hospodářské komory Žilinského kraje o urychlení přípravy a realizace moderního kapacitního propojení se sousedním Zlínským krajem v rámci projektu rychlostní komunikace D49/R6 , což by umožnilo kvalitní, rychlý a efektivní přesun osob a zboží mezi oběma státy a výrazným způsobem by projekt přispěl k všestrannému rozvoji příhraničních regionů.
 • Odstranění regulativních a administrativních překážek při povolování staveb v ČR


Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konference

V Luhačovicích 22. 9. 2016