VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Luhačovická výzva

Závěry

VII. ročníku mezinárodní konference

„Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“


„LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017


Účastníci mezinárodní konference „StředníMorava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konstatují


 • Kvalitní dopravní propojení, navazující na mezinárodní dopravní propojení transevropských sítí „TEN T“ nemá Střední a východní Morava dobudované. Všechny prioritní stavby jsou v současnosti dlouhodobě blokovány obstrukčním přístupem některých ekologických aktivistů.

 • Komplikovanost investorské přípravy staveb, zejména v oblasti životního prostředí a majetkové přípravy, neumožňuje realizovat záměry a je překážkou udržitelného rozvoje České republiky a představuje zásadní riziko v čerpání prostředků EU v tomto programovém období.
 • Legislativní prostředí v ČR je nepříznivé urychlenému dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury. Pro dosažení těchto cílů je zcela nezbytné upravit legislativní prostředí a právní řád tak, aby byl srovnatelný s ostatními vyspělými zeměmi EU a zásadně preferovat zájmy státu nad partikulárními zájmy.
 • Rigidnost aplikace Zákona o veřejných zakázkách vede nehospodárnosti a alibismu v rozhodování u investorských organizací. Využití vícekriteriálního zadání, včetně nákladů životního cyklu a výběr dodavatele na základě preference osvědčených dodavatelů není prakticky realizovatelný.
 • Současný způsob financování dopravní infrastruktury není kontinuální a předvídatelný pro dobudování prioritní sítě do roku 2030. Dlouhodobá stabilizace oblasti financování znamená i zamyšlení se nad udržitelností současného dominantního mechanizmu daňového financování a jeho postupného nahrazení výkonovým financováním, včetně PPP. Čeká nás strategické rozhodnutí o financování výstavby dopravní infrastruktury po ukončení OPD2, ale také udržitelné financování silnic II a III třídy, které jsou v tuto chvíli stále finančně nepokryté a u nichž je eventuelní příspěvek státu nahodilý.


Účastníci mezinárodníkonference „StředníMorava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ považují zadůležité dokončit přípravu a realizovat důležitéinfrastrukturní projekty v regionustřední a východní Moravy a slovenského Pováží:


 • V oblasti silniční infrastruktury:


 • Dořešit obstrukční postup ekologických aktivistů a následně neprodleně zahájit výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták-Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenska-
 • dokončit výstavbu dálnice D1 v ČR, jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky, a to urychlením přípravy chybějícího moravského úseku D1 stavby 136 Říkovice – Přerov.
 • urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. Dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, a urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce s postupným propojením na I/11.
 • v kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 připravovat rovněž i důležité silniční propojení – „Propojení silnice  I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště - Kunovic),


 • pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín,
 • Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.
 • urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35.


 • V oblasti železniční infrastruktury:


 • urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).
 • urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín, a tím připojení krajského města Zlín do koncepce Rychlých spojení na železnici.
 • urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město – Uherské Hradiště – Luhačovice/Bojkovice/Veselí nad Moravou.
 • urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí - Vsetín – Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.


 • V oblasti vodní dopravy:


 • pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.
 • pokračovat v přípravě plavebního propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy


Účastníci konference vyjadřují podporu


Petici na podporuinfrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín – Fryšták - hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice - Staré Město – Břeclav“,


iniciovanou Sdružením pro rozvoj dopravní infrastrukturyna Moravě.

Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konferenceV  Luhačovicích 21. 9. 2017