VIII. ročník mezinárodní konference Luhačovice 20. 9. 2018

Luhačovická výzva

Závěry


VIII. ročníku mezinárodní konference


Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“


LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2018


Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ se shodli na následujících závěrech:


 • Komplikovanost legislativy pro investorskou přípravu staveb, neumožňuje plynule realizovat jednotlivé záměry, je překážkou rozvoje mobility a představuje zásadní riziko pro dokončení strategických investic v České republiky v reálném čase.

 • Pro zamezení obstrukční činnosti mnohých ekologických spolků, je třeba urychlit rekodifikaci legislativy v oblasti ochrany životního prostředí tak, aby nedocházelo nadále k napadání podkladových rozhodnutí dle zákona Ochraně přírody a krajiny (zákon 114/1992), například při vydávání vyjímek ze zvláštně chráněných živočichů, a aby bylo dosaženo časové optimalizace v procesech přípravy staveb.

 • Je žádoucí novelizovat §149 zákona 500/2004 správní řád tak, aby bylo zamezeno jeho zneužívání v žádostech o prověření resp. potvrzení či změnu závazných stanovisek v odvolacích řízeních.

 • Konkurenceschopné dopravní propojení, navazující na mezinárodní dopravní transevropskou síť „TEN T“ nemá Střední a Východní Morava na dostatečně kvalitní úrovni. Některé prioritní stavby jsou dlouhodobě blokovány obstrukčním přístupem ekologických aktivistů. Výčet prioritních dopravních investic je Přílohou Luhačovické výzvy 2018.

 • Je potřebné provést revizi dlouhodobého způsobu financování dopravní infrastruktury, která za stávajících podmínek neumožní naplnit cíle Dopravní politiky ČR, tj. dobudování prioritní sítě do roku 2030. Strategické rozhodnutí o přenastavení způsobu financování infrastrukturních projektů v plánovacím období 2020+ by mělo podpořit rozpočtovou předvídatelnost, dlouhodobost, včetně využití soukromého kapitálu. Strategie financování silnic II a III třídy, nemůže stát pouze na zodpovědností krajů, ale musí být také součástí dopravní politiky ČR.
Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konference
V  Luhačovicích 20.9. 2018


Příloha


Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava - křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ považují za důležité dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu Střední a Východní Moravy a slovenského Pováží:


  V oblasti silniční infrastruktury:


  • Dořešit obstrukční postup ekologických aktivistů a následně neprodleně zahájit výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták-Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR), a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenska.

  • dokončit výstavbu dálnice D1 v ČR, jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky, a to urychlením přípravy chybějícího moravského úseku D1 stavby 136 Říkovice – Přerov.

  • urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. Dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, v návaznosti na D55 urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce..

  • v kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 připravovat rovněž i důležité silniční propojení – „Propojení silnice  I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště - Kunovic),


  • pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín,

  • Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.

  • urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35.

  • Urychleně dokončit výstavbu silnice E75. /11 spojující D48 na české straně, vedoucí přes Jablunkov do Žiliny. Jedná se především o úsek „Třanovice - Nebory“ na české straně a o úsek Česko – slovenská st. hranice – Brodno, na slovenské straně


   V oblasti železniční infrastruktury:


   • urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).

   • urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín, a tím připojení krajského města Zlín do koncepce Rychlých spojení na železnici.

   • urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město – Uherské Hradiště -Veselí nad Moravou/Kunovice-Uh. Brod- Luhačovice- Bojkovice-Brumov Bylnice.

   • urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí - Vsetín – Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.


    V oblasti vodní dopravy:


    • pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.

    • pokračovat v přípravě plavebního propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy