XI. ročník mezinárodní konference Luhačovice 30. 9. 2021

Luhačovická výzva

>ZÁVĚRY

X. ročníku mezinárodní konference


Střední Morava - křižovatkadopravních a ekonomických zájmů“


„LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2020
Účastníci mezinárodní konference se shodli na následujících závěrech:


ZMĚNA LEGISLATIVY A ODSTRANĚNÍ NADBYTEČNÝCH BYROKRATICKÝCH BARIÉR


 • Neustále přetrvává komplikovanost legislativy pro investorskou přípravu staveb. Tato legislativa nejen, že znemožňuje (cestou používání opravných prostředků a procesních postupů ze strany dotčené veřejnosti – zapsaných spolků) plynulou realizaci jednotlivých projektů, ale je také překážkou rozvoje mobility a současně představuje zásadní riziko pro přípravu a realizaci strategických investic v České republice v reálném čase.

 • Jako dílčí opatření pro urychlení přípravy staveb investorské prostředí očekává dokončení legislativního procesu, souvisejícího s novelou „liniového zákona“ č. 416 „O urychlení výstavby dopravní infrastruktury“. Ta mimo jiné zavádí jednotné závazné stanovisko, nahrazující veškeré správní akty, vydávané dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Zavádí také tzv. „polský model“ v oblasti majetkových práv, stanovuje pevné lhůty pro vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, řeší zneužívání ust. § 149 zákona č. 500/2004 - správní řád, zavádí „fikci souhlasu“ a minimalizuje počet samostatných správních rozhodnutí. Preventivním legislativním opatřením se jeví prověření návrhu na prodloužení lhůty platnosti závazného (ověřovacího) stanoviska MŽP  k vlivům stavby (prioritního dopravního záměru) na životní prostředí (EIA) ze současných pěti na sedm let (týká se to projektů staveb dálnic D136 a D49, ust. § 23a odst. 3 zákona 256/2016, resp. zákona 100/2001).

 • Účastníci konference považují přijetí novely „liniového zákona“ spolu s připravovanou novelou „stavebního zákona“ za klíčová legislativní opatření, směřující k urychlení realizace staveb dopravní infrastruktury. Připravované změny v legislativě výrazně zvýší kompetence i vliv státu, a také omezí obstrukční činnost mnoha neziskových organizací, které systematicky cestou replikovaných opravných prostředků a dalších procesních postupů napadají přípravu strategických investic v ČR. Je otázkou, zda situace nedozrála k tomu, aby byl přijat Ústavní zákon o strategických stavbách zvláštního významu.


ZMĚNA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ A PŘEDVÍDATELNOST ROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ


 • Současný model financování dopravní infrastruktury neumožňuje systematicky naplňovat dlouhodobé cíle Dopravní politiky ČR, tj. dobudování prioritní sítě do roku 2030. Avizované zvýšení investic do dopravní infrastruktury v nejbližších letech jako mimořádné protikrizové opatření vlády je nutno považovat pouze za dočasné opatření. Je nezbytné přijmout „Strategické rozhodnutí o přenastavení způsobu financování infrastrukturních projektů v ČR“ tak, aby se jednalo o dlouhodobě předvídatelné, rozpočtové zdroje s využitím soukromého kapitálu.

 • Strategie financování silnic II. a III. tříd nemůže stát pouze na zodpovědnosti a rozpočtových možnostech krajů. Musí se stát součástí zodpovědné národní dopravní a rozpočtové politiky ČR.
Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konference


V  Luhačovicích 24. 9. 2020


PŘÍLOHA


Účastníci X. ročníku konference „Střední Morava- křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“doporučují urychlit inženýrskou přípravu staveb azahájit realizaci prioritních infrastrukturních projektův regionu Střední a Východní Moravy a slovenské Pováží:


V oblasti silniční infrastruktury


 • Vydat stavební povolení (MDČR) v případě posledního chybějícího moravského úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov (stavba č. 136) jako hlavní dopravní tepny, spojující západ s východem republiky a zahájit jeho realizaci v průběhu roku 2021.

 • Vydat stavební povolení (MDČR) a zahájit výstavbu hlavní trasy dálnice D49 v roce 2021, a to jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták. Urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták - Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná. Na slovenské straně připravit a dovést k realizaci navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou - Púchov s napojením na D1 (Beluša/SR) a učinit tak zásadní posun v propojení Střední a Východní Moravy se sousedními regiony Slovenska.

 • Pokračovat v plynulé přípravě a výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc - Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město - Uherské Hradiště - Bzenec s pokračováním do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. V roce 2020 zahájit výstavbu úseku Babice - Staré Město, v roce 2021 úseku Staré Město - Moravský Písek, a v roce 2022 Olomouc - Kokory a Kokory - Přerov. V návaznosti na D55 urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce. Ve spolupráci MD a MŽP dořešit technické řešení průchodu dálnice D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“.

 • V kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 připravovat doprovodnou stavbu – „Propojení silnice  I/50 a I/55“ (Uherské Hradiště - ul. Průmyslová a Kunovice – u areálu LET.


 • Pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a v přípravě silnice I/57 - obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín.

 • Urychlit přípravu dalších úseků D35 Hradec Králové - Mohelnice jako strategického kapacitního dopravního propojení ČR v západovýchodním směru.

 • Urychlit přípravu a realizaci silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35. V  roce 2021 zahájit stavbu obchvatu Bludov .

 • Co nejdříve dokončit výstavbu silnice E75/11, spojující D48 na české straně, vedoucí přes Jablunkov do Žiliny (jedná se především o úsek „Třanovice - Nebory“ na české straně, a také o úsek česko-slovenská státní hranice – Brodno na slovenské straně).


V oblasti železniční infrastruktury


 • Dokončit přípravu stavby a od roku 2023 zahájit realizaci projektu „Modernizace a elektrizace trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice“ (včetně dopravního terminálu Zlín-střed).

 • Urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín. Tímto projektem dojde k připojení krajského města Zlín ke koncepci Rychlých spojení na železnici.

 • Schválit studii proveditelnosti „Modernizace a elektrizace trati Staré Město - Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou – Kunovice - Uh. Brod – Luhačovice – Bojkovice – Brumov-Bylnice.“

 • Urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí – Vsetín - Horní Lideč, včetně realizace železniční stanice Vsetín.


V oblasti vodní dopravy


 • Pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.

 • Připravit plavební propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy.


V LUHAČOVICÍCH 24. 9. 2020